LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 21 July 2019 at 13:24 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
18.5478077.57720IN德格卢尔
20.1000078.20000adm2ndIN亞瓦特馬爾縣
19.9500079.30000adm3rd錢德拉布爾縣
20.0547078.95670拉久尔
20.0360079.29020孔杜马尔
20.0000079.30000杜尔加普尔
20.0167078.53330潘达尔卡奥达
19.9300079.13000古古斯
19.9500079.30000city297612.0IN钱德拉普尔
19.6938077.60240IN瓦桑特纳加尔
19.5000077.67000IN哈德加奥恩
19.6000077.70000IN乌马尔凯德
19.9000077.58000普萨德
19.2700078.99000INMoonCannon E
19.1653079.40970IN马达拉姆
18.6875079.54110IN贾尔拉拉姆卡曼普尔
18.8300079.45000IN纳斯普尔
19.0000079.00000IN阿西法巴德
19.6536078.51140IN达斯纳普尔
19.6667078.53330IN泰埃加拉帕哈德
18.8200078.72000IN科拉特拉
19.3300079.48000IN卡加兹纳加尔
18.9822079.48110IN马恩达马尔里
19.0558079.49310IN贝尔拉姆帕尔莱
18.8678779.46394IN曼切里亚尔
19.5000078.20000IN尼尔马尔
18.8000078.93000IN贾格蒂亚尔
19.6667078.53330IN阿迪拉巴德
18.8000079.45000IN拉马古恩达姆
18.6720078.09400IN尼扎马巴德
19.8392079.32730萨斯蒂
19.7300079.18000IN钱杜尔
19.6300078.20000IN金瓦特
19.8300079.35000巴拉尔普尔
20.7800079.63000保尼
20.5900079.14000阿尔维
20.5700078.83000欣冈格阿特
20.1463079.00040斯希瓦吉纳加尔
20.1300078.32000加坦吉
20.2300079.00000瓦罗拉
19.1000078.00000IN拜恩萨
19.1456077.34910IN瓦杰加奥恩
19.0642077.65190IN佩特乌姆里
18.7700077.73000IN比洛利
18.8564077.76720IN昆达尔瓦迪
19.1700077.52000IN穆德凯德
18.7100077.37000IN穆凯德
18.9000077.85000IN达尔马巴德
20.4000078.13330亚瓦特马尔
20.4110078.11330瓦加普尔
20.7667078.16670达塔普尔达芒格阿奥恩
20.7260078.31700普尔加奥恩
20.7300077.51000穆尔蒂贾普尔
20.6000077.43000迪格拉斯
20.5000077.50000卡兰贾
20.3821078.13050乌马尔萨拉
20.3200077.77000达尔沃哈
20.3167077.35000芒格鲁尔皮尔
20.3859078.09890瓦德加奥恩罗阿德
20.3600079.51000布拉赫马普里

Interaction